Jen Delyth

Celtic Art Studio

Official Site of Welsh Artist

Orain Nan Gaidheal - The Song of Gael

Orain Nan Gaidheal - The Song of Gael
Click to enlarge

Overview

A gem of a recording from the 50th Edinburgh International Festival with I.MacAskill, M.MacDonald, M.A. Kennedy, M.Smith, M.MacKinnon, K.Campbell, F. MacNeil, C-A MacPhee, more, plus piper Fred Morrison.

Sale Price: $8.00   Originally: $15.75

Purchasegift wrap
Gift Wrapping Options

Product Description

Orain Nan Gaidheal - The Song of Gael


 • •1. An Aitearachd Ard
 • •2. Mo Bho Dhubh Mhor
 • •3. Slan Le Leodhas Nam Beann Fuar
 • •4. Oran Do Dh'lain Breac Macleod
 • •5. S Ann Mu An Tacsa N'de
 • •6. Uamh An Oir
 • •7. Beinn A' Cheathaich
 • •8. Gur E Mo Ghille Dubhonn
 • •9. Coileach Peigi
 • •10. A Bhliadhna Gus An Aimsir Seo
 • •11. Chan E Caoidh Mhic Shiridh
 • •12. Griogal Cridhe
 • •13. Macgriogair O Ruadhshruth
 • •14. Di Sathuirne Ghabh Mi Mulad
 • •15. A Mhic Iain'ic Sheumais
 • •16. Ruileadh Na Coilich Dhubh
 • •17. Cumha Mairi Nighean Alasdair Ruaidh
 • •18. Psalm 33 V 1

Products You May Like

Coelbeg - Seeds to the Wind
$15.75
$8.00
Demons and Lovers - Iron Horse
$15.75
$8.00
The Battlefield Band - Home Ground
$15.75
$8.00
Iron Horse - The Iron Horse
$15.75
$8.00
Old Blind Dogs - Tall Tails
$15.75
$8.00
Ceilidh House Sessions - Davie Stewart
$13.00
$8.00